Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, żebyś podczas korzystania z naszych usług czuł się komfortowo i bezpiecznie, dlatego przygotowaliśmy dokument, z którego uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.
Spis treści:
1. Definicje
2. Wstęp
3. Informacje ogólne
4. Odbiorcy danych osobowych Strony internetowej
5. Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania danych osobowych
6. Prawa osób, których dane dotyczą
7. Mechanizm cookies, dane eksploatacyjne i analityka
8. Postanowienia końcowe

§ 1
Definicje
1. Administrator – Furgone s.c. z siedzibą w Bydgoszczy (85-825) przy ulicy J. Hechlińskiego 15B, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Użytkownik– osoba korzystająca ze Strony; podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
3. Strona – Strona internetowa umieszczona pod domeną www.furgone.pl.
4. Usługa elektroniczna – usługa świadczona droga elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Strony.
5. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz umożliwiający Użytkownikom kontakt z Administratorem.
6. Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony.
7. Konsument- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Strony, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Klient:
a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
b) osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,
– która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi lub Usługi elektronicznej.

§ 2
Wstęp
1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Strony internetowej (w tym potencjalnych Użytkowników) korzystających ze Strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym: www.furgone.pl , zwanej Stroną. Dokument opisuje przede wszystkim podstawy, cele, zakres przetwarzania danych osobowych, opisuje funkcjonalności Strony, wskazuje podmioty, którym dane są powierzane, a także zawiera informacje dotyczące plików cookies, narzędzi analitycznych stosowanych w ramach Strony internetowej.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony internetowej, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO (tutaj można zapoznać się z treścią rozporządzenia http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679), są wspólnicy spółki cywilnej: Karol Wiśniewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: 1. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Karol Wiśniewski, 2. FURGONE Karol Wiśniewski wspólnik spółki cywilnej z siedzibą w Bydgoszczy (85-866), przy ulicy Zofii Nałkowskiej 7/17, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9532425489, REGON: 340672070 oraz Mirosław Rutkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą K.M.euro-trans Mirosław Rutkowski wspólnik spółki cywilnej z siedzibą w Bydgoszczy (85-825) przy ulicy J. Hechlińskiego 15B, NIP: 5621352703, REGON: 341630659, działający wspólnie w ramach umowy spółki cywilnej pod nazwą Furgone s.c. z siedzibą w Bydgoszczy (85-825) przy ulicy J. Hechlińskiego 15B, NIP: 9532655166, REGON: 362747968, numer telefonu kontaktowego: +48 535 661 500, poczta elektroniczna: biuro@furgone.pl, zwani dalej Administratorem i będący jednocześnie Usługodawcą Strony internetowej.
3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
6. Administrator danych osobowych oświadcza, iż Polityka prywatności pełni rolę informacyjną co oznacza, iż nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Strony internetowej. Jej celem jest określenie działań podejmowanych przez Administratora oraz opis powiązanych ze Stroną internetową usług, narzędzi i funkcjonalności, z których korzystają Użytkownicy Strony internetowej np. w celu wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego czy innych działań podejmowanych w ramach Strony internetowej.

§ 3
Informacje ogólne
1. Administrator Strony internetowej dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników Strony internetowej oraz wszelkich danych i informacji, które zostały od Nich pozyskane. Z należytą starannością dobiera i stosuje techniczne środki ochrony, zarówno programistyczne jak i organizacyjne, tym samym zapewniając całkowitą ochronę przed ich udostępnieniem, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, nieuprawniona modyfikacją czy przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Administrator informuje, że Strona internetowa stosuje protokół transmisji, zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie, a mianowicie posiada zainstalowany protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Strony. Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również kodowana, a po osiągnięciu celu dekodowana.
3. Dane zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z prawem, z poszanowaniem zasad rzetelności i przejrzystości, gromadzone są w minimalnym zakresie koniecznym dla wyszczególnionych celów i przetwarzane zgodnie z nimi, niepoddawane dalszemu przetworzeniu niezgodnemu z tymi celami, adekwatne i poprawne merytorycznie w stosunku do przeznaczenia oraz przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą. Okres przechowywania danych uzależniony jest od celu przetwarzania i ograniczony do momentu uzyskania założonego celu.
4. Administrator Strony Internetowej na zasadach określonych w Polityce prywatności posiada dostęp do danych, może jednak powierzyć dane osobowe Użytkowników podmiotom zewnętrznym, współpracującym z Administratorem. Takie powierzenie jest możliwe na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych, zawartych pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym. Umowy zawierają zapis określający zakres oraz warunki przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług. Administrator oświadcza, że współpracuje tylko z podmiotami, które gwarantują ze swojej strony bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie zabezpieczeń odpowiadających wymaganiom określonych w RODO.
5. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania informacji dotyczących Użytkowników Strony internetowej organom władzy publicznej np. w związku z prowadzeniem postępowań o możliwe naruszenia prawa lub podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
6. Korzystanie z usług oraz narzędzi udostępnionych w ramach Strony internetowej, a także podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak konieczne do zawarcia i zrealizowania Umowy o świadczenie usług i/lub Usługi elektronicznej na Stronie internetowej, tym samym ich brak uniemożliwi zawarcie takiej Umowy. Zakres danych koniecznych do zawarcia Umowy wskazany jest na Stronie Internetowej.
7. Użytkownik korzystający z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Strony internetowej potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności, jednocześnie wyrażając zgodę (jeśli zachodzi taka potrzeba) na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z tymi postanowieniami poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów zamieszczonych na Stronie internetowej (treści checkboxów określają cel w jakim będą wykorzystywane podane dane osobowe).

§ 4
Odbiorcy danych osobowych Strony internetowego
1. W celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej, jej funkcjonalności oraz w celu realizacji świadczonych usług Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie koniecznym do jego zrealizowania.
2. Przykładowymi odbiorcami danych osobowych Użytkowników Strony Internetowej są:
• dostawcy usług wspomagających pracę Administratora Strony Internetowej np. dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu internetowego, poczty elektronicznej, hostingodawcy,
• podmioty oferujące swoje usługi za pośrednictwem Strony,
• podmioty obsługujące funkcjonalności Strony internetowej.
3. Odbiorcy danych (podmioty zewnętrzne) przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanych z Administratorem Strony Internetowej stosownych umów powierzenia. Podmioty te gromadzą, przetwarzają, przechowują dane osobowe zgodnie z posiadanymi regulaminami i politykami prywatności.
4. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców Strony Internetowej www.furgone.pl Administrator powierza następującym podmiotom:
• SERCE IT Kompleksowe Usługi Informatczne prowadzonej przez Dawid Bednarz – Administracja IT, ul. Hetmańska 31/1, 85-039 Bydgoszcz, NIP: 5581814800 – w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowana jest Strona internetowa oraz w celu sprawowania opieki informatyczno-technicznej nad Stroną internetową.

§ 5
Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania
1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera, adresów IP, parametrów oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji będzie miało miejsce w związku z korzystaniem ze Strony internetowej. Dane te nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
2. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach lub innych czynnościach podejmowanych na Stronie internetowej, aby ułatwić korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu poprawy funkcjonalności tych usług.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Strony internetowej.
4. W ramach prowadzonego Strony internetowej Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
• prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych na Stronie internetowej, ułatwienia korzystania ze Strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Strony internetowej,
• udzielenia odpowiedzi na pytania zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego,
5. Administrator informuje, że zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników: imię i nazwisko lub nazwa, adres poczty elektronicznej.
6. Dane osobowe, które są gromadzone w celach wskazanych w Polityce Prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego, praw Konsumenta czy innych praw w tym zakresie.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania Usługi, która jest świadczona drogą elektroniczną przez Administratora.
W przypadku skorzystania z tego prawa, Administrator jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w sprawie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia reklamacji. W celu realizacji tego uprawnienia, Użytkownik wysyła pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail: biuro@furgone.pl, jednoznaczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, określenie żądania Klienta oraz danych do kontaktu. Powyższe zalecenia nie są obowiązkowe i nie wpływają na skuteczność rozpatrzenia reklamacji
8. Podstawą przetwarzania danych w związku z obsługą Użytkownika, która obejmuje kontakt z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda na przetwarzanie. Jeśli po kontakcie zostanie zawarta umowa, dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b RODO. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO).
9. W ramach funkcjonalności Strony internetowej, Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu interaktywnego formularza. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub zlecenia usługi. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu obsługi zapytania lub/i przyjęcia zlecenia, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
10. W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
11. W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Strony w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

§ 6
Prawa osób, których dane dotyczą
1. RODO nadaje Użytkownikom przedmiotowe uprawienia, ich wykaz zamieszczono poniżej. Przysługują one bez podania przyczyny, nie są jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy Użytkownik będzie chciał zrealizować któreś z przysługujących mu praw, może w dowolnym momencie przesłać oświadczenie woli na adres e-mail Serwisu internetowego lub adres siedziby Administratora.
I. Prawo dostępu do danych realizowane na podstawie art. 15 RODO
Użytkownik w każdym czasie może zgłosić się do Administratora w celu potwierdzenia czy jego dane są przetwarzane, a jeśli ma to miejsce Użytkownik ma prawo:
• do uzyskania dostępu do danych osobowych,
• do otrzymania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu, (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe) o prawach jakie przysługują Użytkownikowi na mocy RODO (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
• do uzyskania kopii swoich danych osobowych.
II. Prawo do sprostowania danych realizowane na podstawie art. 16 RODO
Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ma również prawo do żądania uzupełnienia swoich danych osobowych. Aby sprostować lub uzupełnić swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej Strony internetowej.
III. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – realizowane na podstawie art. 17 RODO
a) Użytkownik może wystąpić z żądaniem do Administratora o usunięcie wszystkich lub niektórych jego danych.
b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, gdy:
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
• wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika,
• wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych,
• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
• dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
c) pomimo zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
d) usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego.
IV. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody realizowane na podstawie art. 7. ust. 3 RODO
a) Klient/ Użytkownik akceptując oświadczenia umieszczone przez Administratora w interaktywnych formularz dostępnych na Stronie internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w określonych celach,
b) Klient /Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych w dodatkowych celach poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach dostępnych na Stronie,
c) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jaką udzielił Administratorowi, cofnięcie zgody będzie miało skutek od momentu wycofania zgody,
d) cofnięcie zgody nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jednie za zgodą,
e) cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jego cofnięciem.
V. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizowane na podstawie art.21 RODO
a) Klient/ Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
b) przesłana przez Klienta/ Użytkownika w formie wiadomości e-mail rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oznacza sprzeciw Klienta/Użytkownika na przetwarzanie jego danych, w tym profilowania tych celach,
c) jeśli Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej zezwalającej na przetwarzanie danych Klienta/ Użytkownika a wniesiony sprzeciw okaże się zasadny dane osobowe wobec których został wniesiony sprzeciw zostaną usunięte.
VI. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych realizowany na podstawie art. 18 RODO
Klient/ Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia swoich danych osobowych, gdy:
a) kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych- Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie danych osobowych Klienta/ Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych Klient/ Użytkownik żąda ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
c) dane osobowe Klienta/ Użytkownika przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta/ Użytkownika,
d) gdy Klient/Użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie Klienta/ Użytkownika.
VII. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
Klient/ Użytkownik ma prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu Administratorowi danych osobowych.
Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio dane osobowe Klienta/ Użytkownika innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
VIII. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 7
Polityka Cookies, dane eksploatacyjne i analityka
1. Strona internetowa używa niewielkich plików zwanych cookies (ciasteczka), są one zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkowników i Klientów Strony jeśli przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Cookies stosowane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze Strony internetowej, w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie struktury Strony internetowej. Są one również niezbędne do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez Niego Strony internetowej.
3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta/Użytkownika.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Klienta/Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta/Użytkownika.
4. Klient w dowolnym momencie, wykorzystując przeglądarkę internetową z której korzysta, może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies. Takie działanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Strony internetowej, w tym uniemożliwić złożenie Zamówienia.
5. Jeśli Użytkownik podejmie decyzję, iż nie zgadza się na wykorzystywanie pików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Szczegółowa instrukcja postępowania i informacje dotyczące cookies zawarte są w menu pomocy przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge.
6. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Strony internetowej umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.yuoronlinechoices.com. Udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności na Stronie internetowej można zablokować za pomocą udostępnianego przez firmę Google Inc. dodatku do przeglądarki dostępnego tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§ 8
Postanowienia końcowe
1. Niniejsza Polityka prywatności zawiera odnośniki do innych stron internetowych, zaleca się zapoznanie z Politykami prywatności i Regulaminami tych stron.
2. Powyższa Polityka prywatności odnosi się tylko do Strony internetowej Administratora.
3. Istnieje możliwość rozszerzenia oferty Serwisu internetowego co tym samym stwarza możliwość zmiany treści Polityki prywatności o czym będą Państwo poinformowani stosownym komunikatem na stronie Serwisu.
4. W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności Strony internetowej, prosimy o wiadomość na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej biuro@furgone.pl

ul. Jakóba Hechlińskiego 15B
85-825 Bydgoszcz

tel: 570 222 200
tel: 535 661 500
mail: serwis@furgone.pl

ul. Józefa Bronikowskiego 37

85-426 Bydgoszcz

tel: 578 799 900
mail: autoserwis@furgone.pl